- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2562
- สรุปแผนการใช้จ่ายเงินเทียบกับรายจ่ายจริงปี 2561
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2561
- ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
- การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทียบกับประมาณการตามข้อบัญญัติ
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
- การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
    ประจำปี  พ.ศ. 2560
- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องทีและภาษีป้าย
     ประจำปี 2559
  - จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559
  - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
  - ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  - การยื่นแบบและชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ปี 2558
  - ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย
  - การยื่นแบบและชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ปี 2557
  - งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - บัญชีรายรับตามงบปี
  - บัญชีรายรับ - รายจ่ายจริง 2557
  - งบแสดงฐานะ

 

 

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองไฟไหม้-บ้านใหม่ และ สายบ้านใหม่-บ้านใหม่ใต้
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.ไก่เส่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
- การคำนวณราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน และพัฒนาฝีมือแรงงาน
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน และพัฒนาฝีมือแรงงาน
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน
    และพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำบลไก่เส่า
- โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดคลองไส้ไก่พร้อมดาดคอนกรีตและวางท่อ หมู่ที่ ๘
- ประกาศราคากลางโครงการขุดคลองไส้ไก่พร้อมดาดคอนกรีตและวางท่อ หมู่ที่ ๘
- สอบราคาจ้างเหมาทำรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า
- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า
- การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 3)
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยวินัย พันธุ์รักษ์
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติก
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
  - สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีตและวางท่อ หมู่ที่ 7
  - สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  จำนวน ๑๑ จุด

                                                                                              

 

 

Visitors: 19,746