- ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
    ประจำปี  พ.ศ. 2560
- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องทีและภาษีป้าย
     ประจำปี 2559
  - ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
  - ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  - การยื่นแบบและชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ปี 2558
  - ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่าย
  - การยื่นแบบและชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ปี 2557
  - งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  - บัญชีรายรับตามงบปี
  - บัญชีรายรับ - รายจ่ายจริง 2557
  - งบแสดงฐานะ

 

 

- โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดคลองไส้ไก่พร้อมดาดคอนกรีตและวางท่อ หมู่ที่ ๘
- ประกาศราคากลางโครงการขุดคลองไส้ไก่พร้อมดาดคอนกรีตและวางท่อ หมู่ที่ ๘
- สอบราคาจ้างเหมาทำรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า
- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า
- การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 3)
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยวินัย พันธุ์รักษ์
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติก
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
  - สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  - สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีตและวางท่อ หมู่ที่ 7
  - สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  จำนวน ๑๑ จุด

                                                                                              

 

 

Visitors: 9,432